• Background Image

  Terms and Conditions

Terms and Conditions

Laatst gewijzigd: 23 maart 2017

Artikel 1. Definities

De volgende termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 • Leverancier De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eccentrade B.V., statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan de (1066EP) John m. Keynesplein te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61927465.
 • Gebruiker De natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier online, of via direct contact, een overeenkomst sluit.
 • Voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden.
 • Overeenkomst De overeenkomst, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, tussen Leverancier en Gebruiker bestaande uit een (of meerdere) product(en).
 • Product De online producten van Leverancier zoals aangeboden worden op www.eccentrade.com, of zoals schriftelijke en mondelinge overeengekomen contracten.
 • Ingangsdatum Ingangsdatum van het contract
 • Gebruikstermijn De door Gebruiker gekozen duur van het Product.
 • Vergoedingen De door Leverancier op diens website vermelde prijzen.
 • Website www.eccentrade.com
 • Database app.eccentrade.com

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) producten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Gebruiker, of enige andere voorwaarden, is uitgesloten.
 2. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Leverancier en Gebruiker en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst.
 3. Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover zij door Leverancier en Gebruiker Schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende onderliggende Overeenkomst.
 4. Indien een Overeenkomst wordt gesloten door Gebruiker, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de volledige, correcte en tijdige nakoming van diens verplichtingen uit de Overeenkomst.
 5. Wanneer door Leverancier gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Leverancier op directe en strikte naleving van de Voorwaarden voor de toekomst of voor het overige onverlet. Ook indien Leverancier een of meer aan haar toekomende rechten uit deze Voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan Gebruiker hieraan geen rechten ontlenen.
 6. Indien een (of meer) bepaling(en) van deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins zijn rechtsgeldigheid verliest, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Voorwaarden. Partijen zullen voorts over bepalingen die hun rechtsgeldigheid op een van de hiervoor vermelde gronden hebben verloren overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen waarbij partijen zoveel mogelijk zullen aanhaken bij de strekking van de te vervangen regeling en de strekking van deze Voorwaarden behouden blijft.

Artikel 3. Onderwerp van de Overeenkomst

 1. Leverancier verstrekt Gebruiker gedurende de Overeenkomst en vanaf de Ingangsdatum toegang tot het door Gebruiker gekozen Product onder de in deze Voorwaarden vastgelegde afspraken en tegen de contractueel overeengekomen vergoedingen en bij gebreke daarvan tegen de op de website genoemde vergoedingen.
 2. Het gebruik van het Product door de Gebruiker en Gebruikersgroep is strikt persoonlijk en enkel ter ondersteuning van de eigen werkzaamheden. Dit betekent dat het de Gebruiker niet toegestaan is inloggegevens en/of wachtwoorden aan derden (daaronder tevens begrepen collega’s) te verstrekken, ter beschikking te stellen of over te dragen, of om het Product ten behoeve van derden te gebruiken.
 3. Leverancier behoudt zich het recht voor om de vorm, wijze van toegang en de producten en diensten te wijzigen en zal Gebruiker hierover tijdig informeren.

Artikel 4. Verplichtingen Leverancier

 1. Leverancier spant zich in een ‘uptime’ van de Producten van 99% op jaarbasis te realiseren, exclusief onderhoud. Onder uptime wordt verstaan: bereikbaarheid en raadpleegbaarheid van de Producten. Onderhoud van de Producten kan in beginsel plaatsvinden tussen tussen zaterdag 18:00 uur en zondag 9:00 uur. Gedurende onderhoud kunnen de Producten (tijdelijk) onbereikbaar zijn.
 2. Indien door overmacht of onvoorziene omstandigheden (waaronder onder meer, maar niet beperkt tot wordt verstaan: storingen in communicatienetwerken, internet- en intranetstoringen, stroomstoringen, storingen in servers, werkstakingen, natuurrampen, oorlog, terroristische aanslagen, brand, waterschade, problemen van welke aard dan ook in de aanlevering van informatie, gegevens of werkzaamheden door derden aan Leverancier of dreigingen tot voornoemde situaties) de in lid 1 van dit artikel genoemde uptime niet wordt gehaald, wordt de Overeenkomst kosteloos verlengd met de duur van de downtime. Gebruiker heeft in dergelijke gevallen geen recht op schadevergoeding in welke zin dan ook.
 3. Leverancier spant zich in koppelingen met externe bronnen, zoals LinkedIn en openbare registers in stand te houden. Bij disfunctioneren van een koppeling zal deze zo snel mogelijk worden hersteld, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen voor zover deze koppelingen technisch en wettelijk mogelijk worden gemaakt.
 4. Leverancier spant zich in door Gebruiker gemelde eventuele onjuistheden in de Producten zo snel mogelijk te herstellen, doch uiterlijk binnen twintig werkdagen na ontvangst van de melding.
 5. Leverancier levert kosteloos support ter ondersteuning van de Gebruiker via email tijdens kantooruren (van 9:00 tot 17:30 van maandag tot en met vrijdag, behoudens wettelijke feestdagen).
 6. Leverancier ondersteunt ten behoeve van Gebruiker de ontsluiting van het handelsregister en/of andere openbare registers onder andere door een kopie van de opvragingen van Gebruiker ter archivering in de Producten op te slaan. Leverancier zal hierbij worden aangemerkt als ‘bewerker’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 5. Verplichtingen Gebruiker

 1. De Producten zijn uitsluitend bestemd voor Gebruikers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Gebruiker garandeert Leverancier daarom dat hij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Gebruiker zal de Producten alleen gebruiken in de normale uitoefening van zijn werkzaamheden en de in de Producten opgenomen informatie in generlei vorm buiten deze werkzaamheden opnieuw doen of laten circuleren, verveelvoudigen, verkopen of uitgeven.
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan: a. enige software of andere producten of processen toegankelijk d.m.v. of via de website van Leverancier te decompileren, reverse-engineren of demonteren. b. gebruik te maken van robots, spiders, crawlers of enig ander automatisch download programma, algorithmes of hulpmiddel, of enige soortgelijke of gelijkwaardige handmatige processen om continu en automatisch enige content te zoeken, scrapen, extraheren, indexeren of persoonlijke informatie te vergaren van de website van Leverancier.
 4. Gebruiker zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om het gebruik van de Producten te beveiligen tegen verlies of misbruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau.
 5. Gebruiker garandeert Leverancier dat de Gebruiker zich bij het gebruik van de Producten en de daaruit verkregen informatie houdt aan wet- en regelgeving. Zo dient Gebruiker af te zien van verzending van ongevraagde berichten aan derden (‘spam’), het toesturen van direct mail aan organisaties met een zogenaamde ‘non-mailing-indicator’ en telefonische acquisitie bij ingeschrevenen van het bel-me-niet-register. Gebruiker vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle als gevolg van dergelijke aanspraken van derden door Leverancier geleden schade, waaronder tevens de werkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand.
 6. Gebruiker informeert één ieder die gebruik maakt van de Producten van Leverancier over de bepalingen van deze Voorwaarden en garandeert Leverancier dat de Gebruiker conform deze Voorwaarden zal handelen.
 7. Voldoet Gebruiker op enig moment niet, niet tijdig of niet volledig aan enige verplichting uit deze Overeenkomst, dan heeft Leverancier, onmiddellijk en zonder nadere aankondiging het recht Gebruiker de toegang tot de Producten (al dan niet tijdelijk) te ontzeggen en verdere uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten. Gebruiker heeft dan geen recht op enige vorm van compensatie.

Artikel 6. Prijzen, facturering en betaling

 1. In geval van het opvragen van losse rapporten zal Gebruiker de vergoedingen zoals vermeld op de website aan Leverancier vooraf betalen door middel van de aangegeven betaalmethode.
 2. In geval van een contract, zal Gebruiker alle betalingen aan Leverancier, uit hoofde van de Overeenkomst dienen te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum. Indien Gebruiker een uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd bedrag niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is zij zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is per direct in verzuim. Alsdan is Gebruiker aan Leverancier over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente alsmede de eventueel door Leverancier in verband met het incasseren van het openstaande bedrag daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand in en buiten rechte verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is ervan op de hoogte dat Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst mede afhankelijk is van de aanlevering van informatie door derden, waaronder diverse leverancier zoals onder andere de Kamer van Koophandel. Leverancier is daarom niet aansprakelijk jegens Gebruiker voor door Gebruiker geleden schade indien Leverancier de Overeenkomst al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen als gevolg van problemen van welke aard dan ook in de aanlevering van informatie door derden aan Leverancier.
 2. Leverancier streeft ernaar dat de informatie in de Producten actueel, volledig en feitelijk juist is. Gebruiker accepteert echter dat onjuistheden of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat Leverancier voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.
 3. Indien Leverancier tekortschiet in de nakoming van één of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst zal Gebruiker haar schriftelijk per aangetekende briefpost in gebreke stellen, waarbij zij aan Leverancier te allen tijde een redelijke hersteltermijn van ten minste twintig werkdagen zal gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
 4. Indien Leverancier na afloop van voornoemde hersteltermijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, of in geval van onrechtmatig handelen van Leverancier jegens Gebruiker, is Leverancier enkel aansprakelijk jegens Gebruiker voor zover er sprake is van opzet en/of grove schuld. De aansprakelijkheid van Leverancier jegens Gebruiker is beperkt tot door Gebruiker geleden schade die het directe gevolg is van het handelen van Leverancier en daarnaast tot de hoogte van het bedrag van de meest recente factuur van Leverancier. Leverancier is verder nimmer gehouden tot nadeelsopheffing ex art. 6:230 BW.

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom (zoals onder meer, maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten) die rusten op de naam en logo’s van Leverancier, de Producten en op de daarin opgenomen informatie berusten uitsluitend bij Leverancier en/of diens licentiegevers; de Overeenkomst heeft geen overdracht van deze rechten tot gevolg. Met de Overeenkomst verwerft Gebruiker enkel het in de Overeenkomst beschreven beperkte recht om van de Producten gebruik te maken.
 2. De Producten en de daarin opgenomen informatie mogen niet door Gebruiker zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Leverancier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt en/of anderszins worden geëxploiteerd, op welke wijze dan ook, zoals onder meer (maar uitdrukkelijk niet beperkt tot) door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem.

Artikel 9. Duur overeenkomst en beëindiging

 1. Na afloop van de overgekomen gebruikstermijn wordt het contract automatisch opgezegd.
 2. Onverminderd de bevoegdheden die Leverancier op grond van de wet toekomen, onverminderd het overige bepaalde in deze Overeenkomst, en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, is Leverancier gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien: a. Gebruiker, ook na ingebrekestelling (indien vereist), enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden niet, niet geheel of niet tijdig nakomt; b. Gebruiker onder curatele wordt gesteld of onder curatele dreigt te worden gesteld; of c. Gebruiker surseance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt of verkrijgt; d. Dan wel indien een gebeurtenis plaatsvindt of toestand intreedt die vergelijkbaar is met één van voornoemde gebeurtenissen of toestanden, waaronder ook wordt verstaan: de dreiging van de intreding van die omstandigheden.
 3. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden of op welke grond dan ook, zal Gebruiker ieder gebruik van de Producten onmiddellijk staken en gestaakt houden. Alle vorderingen van Leverancier op Gebruiker zijn dan onmiddellijk opeisbaar en Gebruiker zal direct alle openstaande vorderingen betalen aan Leverancier. Alle bepalingen uit de Overeenkomst die naar hun aard voortduren blijven onverminderd van kracht.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

 1. Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie (zoals o.a. eventuele technische informatie, informatie over leveranciers, afnemers, gebruikers, software, programmatuur, guidelines, betalingsgegevens, informatie over bedrijfsprocessen, product-, prijs-, markt-, klant- en bedrijfsgegevens) die zij in het kader van de overeenkomst van en/of over elkaar hebben verkregen, strikt geheimhouden en niet gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. Indien de Overeenkomst eindigt, zal elke partij uit eigen beweging en voor zover mogelijk onverwijld aan de andere partij alle documenten, bestanden en andere informatie en informatiedragers die vertrouwelijke informatie bevatten, met inbegrip van kopieën daarvan, teruggeven, ongeacht of de inhoud van die informatiedragers door de betrokken partij of door een ander is vervaardigd. Voor zover vertrouwelijke informatie is opgeslagen in een computersysteem van de betrokken Partij of is vastgelegd in een andere vorm die redelijkerwijs niet aan de andere Partij kan worden gegeven, zal de betrokken partij de vertrouwelijke informatie vernietigen.
 3. Partijen verplichten zich om alle personen die door hen worden ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst dezelfde verplichtingen op te leggen als in het eerste lid van dit artikel is opgenomen.

Artikel 11. Algemeen

 1. Gebruiker is niet gerechtigd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst aan derden over te dragen.
 2. De Overeenkomst komt in de plaats van alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken ter zake en op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam of Den Haag.